Beneficjent rzeczywisty

Beneficjent rzeczywisty

BENEFICJENT RZECZYWISTY – obowiązek zgłoszenia
13 października weszły w życie nowe przepisy, które nakładają nowy obowiązek
na osoby uprawnione do reprezentacji spółek, polegający na elektronicznym
zgłoszeniu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (dalej:
CRBR) swojego rzeczywistego beneficjenta.
Na czym polega nowy obowiązek?
Spółki będą miały obowiązek wskazać swojego beneficjenta rzeczywistego, a
następnie elektronicznie zgłosić go do CRBR.
Kogo dotyczy obowiązek ?
Obowiązek zgłoszenia do rejestru będzie dotyczył spółek :
• jawnych,
• komandytowych,
• komandytowo-akcyjnych,
• z ograniczoną odpowiedzialnością;
• prostych spółek akcyjnych (od 1 marca 2020 r.)
• akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 623).
Kim jest beneficjent rzeczywisty spółki
To osoba fizyczna lub osoby fizyczne:
• sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane
uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych,
umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania
podejmowane przez spółkę,
lub
• w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest
przeprowadzana transakcja okazjonalna.
W przypadku spółki – osoby prawnej, innej niż spółka, której papiery
wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, podlegającym
wymogom ujawniania informacji na podstawie przepisów prawa Unii
Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego,
beneficjentem rzeczywistym spółki jest:
• osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, której
przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji
tej osoby prawnej,
• osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie
stanowiącym spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie
porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
• osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi,
którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby
udziałów lub akcji spółki, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby
głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie
porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
• osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad spółką przez posiadanie w stosunku do
niej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), lub
• osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w organach spółki w
przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do
tożsamości osób fizycznych określonych w powyższych punktach oraz w
przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania
terroryzmu.
Ustawa definiuje jeszcze 2 przypadki, w których instytucje obowiązane
identyfikują beneficjentów rzeczywistych swoich klientów:
1. w przypadku klienta, który jest osobą fizyczną prowadzącą działalność
gospodarczą, wobec którego nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności
mogących wskazywać na sprawowanie kontroli nad nim przez inną osobę
fizyczną lub osoby fizyczne przyjmuje się, że taki klient jest jednocześnie
beneficjentem rzeczywistym,
2. w przypadku klienta będącego trustem przyjmuje się, że beneficjentem
rzeczywistym jest założyciel, powiernik, nadzorca (jeśli został ustanowiony),
beneficjent trustu i/lub inna osoba, która sprawuje kontrolę nad trustem.
Jednak w tych przypadkach informacja o beneficjentach rzeczywistych (trustów i
osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) nie jest przekazywana
do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Pełna definicja
beneficjenta rzeczywistego znajduje się w art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca
2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.
U. 2019 r. poz. 1115, z późn. zm.).
Jak dokonać zgłoszenia
Zgłoszenie dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji Spółki pod rygorem
odpowiedzialności osobistej na stronie
https://www.gov.pl/web/finanse/zgloszenie-informacji-o-beneficjentach
Z głoszenie będzie opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym
profilem zaufanym ePUAP.
Sankcje
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
przewiduje szereg sankcji za niedokonanie zgłoszenia w CRBR w terminie lub
zgłoszenie nieprawdziwych danych. Odpowiedzialność ponosić będą:
• osoby reprezentujące spółki – za złożenie fałszywego oświadczenia o
prawdziwości informacji zgłaszanych do Rejestru (odpowiedzialność karna)
oraz za szkodę wyrządzoną niezgłoszeniem w terminie / zgłoszeniem
nieprawdziwych danych (odpowiedzialność odszkodowawcza)
• spółki – za niezgłoszenie informacji w wymaganym terminie (odpowiedzialność
finansowa do 1.000.000 złotych)
Termin
Spółki, które powstaną po 13.10.2019 r. będą miały 7 dni na zgłoszenie
beneficjenta rzeczywistego do CRBR.
Natomiast spółki wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed 13.10.2019 r.
będą miały 6 miesięcy, tj. do dnia 13.04.2020 r. na dokonanie zgłoszenia do
CRBR.
W razie zmiany beneficjenta rzeczywistego, należy dokonać aktualizacji w
terminie 7 dni od jej wystąpienia.