Tarcza Antykryzysowa - obowiązująca ustawa

Tarcza Antykryzysowa - obowiązująca ustawa

Szanowni Państwo,przedstawiamy Państwu obowiązujące rozwiązania, jakie Rząd Polski przygotował dla przedsiębiorców w związku z rozprzestrzeniającą się pandemią koronawirusa, której następstwem jest pogłębiający się kryzys gospodarczy. Rozwiązania znalazły swoje odzwierciedlenie w przepisach ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw(Dz.U. 2020, poz. 568).A) POMOC FINANSOWA NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCÓWDofinansowanie dla przedsiębiorcówPrzedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczychw następstwie wystąpienia COVID-19 może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracownikówobjętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19, na zasadach określonych niżej.Przedsiębiorcy przysługują środki z FGŚPna opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcyod przyznanych świadczeń.Przedsiębiorcamusi jednak spełniać następujące kryteria:1) nie zalegaw regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FGŚPlub Fundusz Pracydo końca trzeciego kwartału 2019 r., z wyjątkiem przypadku gdy:a) zadłużony przedsiębiorca zawarł umowę z ZUSlub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności albob) zaleganie w regulowaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FGŚPlub Fundusz Pracy powstało w okresie spadku obrotów gospodarczych, a przedsiębiorca dołączył do wniosku o przyznanie świadczeń plan spłaty zadłużenia, wraz z kopią wniosku do ZUSo rozłożenie na raty należności z tytułu tych składek lub o odroczenie płatności tych składek;2) nie zachodząwobec niegoprzesłanki do ogłoszenia upadłości.Ustawowa definicja spadku obrotów gospodarczych

Przez spadek obrotów gospodarczychrozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:1) nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego, lub2) nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; Świadczenia oraz środki są wypłacane w okresach przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasupracy.DefinicjePrzestój ekonomicznytookres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy;Obniżony wymiar czasu pracytoobniżony przez przedsiębiorcę wymiar czasu pracy pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika, jednak nie więcej niż do połowy wymiaru czasu pracy;Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.Wynagrodzenie to jest dofinansowywaneze środków FGŚP, w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracęustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przedsiębiorca może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.Wówczas z kolei wynagrodzenie jest dofinansowywaneze środków FGŚP do wysokości połowy wynagrodzenia minimalnego, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu.Świadczenia oraz środki przysługują przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od daty złożenia wniosku.Przepisystosuje sięnie tylko do umów o pracę, ale równieżodpowiednio do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.Uprawnienia pracodawcy, który odnotował spadek obrotów, w zakresie warunków pracyU pracodawcy, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 i który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FGŚP, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r., dopuszczalne jest:1) ograniczenie minimalnego nieprzerwanego odpoczynku dobowego, do nie mniej niż 8 godzin, i minimalnego nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego, do nie mniej niż 32 godzin, obejmującego co najmniej 8 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego;2) zawarcie porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy;3) zawarcie porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu.W tym przypadku przez spadek obrotów gospodarczychrozumie się spadek sprzedażytowarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:1) nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; lub

2) nie mniej niż 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.Świadczenie postojowedla samozatrudnionychOsobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą przysługuje świadczenie postojowe, jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.Świadczenie postojowe przysługuje osobom zamieszkującymna terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są:1) obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub2) posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub3) cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalnościprzez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą.Co do zasady, osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe przysługuje jeżeli rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r. i:1) nie zawiesiłaprowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzeniaz poprzedniego kwartału, obowiązującego na dzień złożenia wniosku;2) zawiesiłaprowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r.oraz przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzeniaz poprzedniego kwartału, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r.

Ustalenie prawa do świadczenia postojowego następuje na wniosekskładany do ZUS. Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.Zwolnienie ze składek ZUSNa wniosek płatnika składek, zwalnia się z obowiązku opłacania nieopłaconych składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP,lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., za osoby prowadzące pozarolniczą działalność i osobyz nimi współpracujące, za pracowników oraz za osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, i osoby z nimi współpracujące.Zwolnienie z tytułu nieopłaconych składek przysługuje, jeżeli płatnik składek:1) jest osobą prowadzącą pozarolniczą działalność,2) wykonywał działalność przed dniem 1 lutego 2020 r.;3) jest mikroprzedsiębiorcą;4) nie korzystał z innych form pomocy dla przedsiębiorcówprzewidzianych ustawą-tarczą;5) osiągnął przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o zwolnienie z tytułu nieopłaconych składek nie wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzeniabrutto w gospodarce narodowejw 2020 r. –w przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność zobowiązanej do opłacania składek wyłącznie na własne ubezpieczenia.W przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność zwolnieniu z tytułu nieopłaconych składek podlegają należności z tytułu składek, ustalone od obowiązującej ją najniższej podstawy wymiaru tych składek.Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek płatnik składek przekazuje do ZUS, nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.Pomoc starosty (prezydenta miasta)Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy dofinansowanie części kosztów wynagrodzeńpracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społecznew przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Definicja spadku obrotów gospodarczychPrzez spadek obrotów gospodarczychrozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r.do dniapoprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.Dofinansowanie, w przypadku spadku obrotów o:1) co najmniej 30%–może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnegowynagrodzenia za pracę powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;2) co najmniej 50%–może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;3) co najmniej 80%–może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.UWAGA! Dofinansowaniepowyższemoże być przyznane mikroprzedsiębiorcom, małym oraz średnim przedsiębiorcomna okres nie dłuższy niż 3 miesiące, przy czym przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracownikówobjętych umową przez okres dofinansowania oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi.W przypadku niedotrzymania warunku przedsiębiorca zwraca dofinansowanie bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do PUP.Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu.Co więcej, wcelu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczkina pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.Pożyczka może być udzielona do wysokości 5 000 zł. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP.Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca ten przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. Brak naliczania opłaty prolongacyjnejWarto również wspomnieć, że o tym, że wprzypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty, o którym mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, dotyczącego należności z tytułu składek należnych za okres od 1 stycznia 2020 r., na podstawie wniosku złożonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, nie nalicza się opłaty prolongacyjnej.Poręczenia i gwarancje BGKW związku ze skutkami COVID-19 Bank Gospodarstwa Krajowego może udzielać, we własnym imieniu i na własny rachunek, poręczeń i gwarancji spłaty kredytów zaciągniętych przez przedsiębiorców, z wyłączeniem mikroprzedsiębiorców oraz małych przedsiębiorców, z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej.Poręczenie lub gwarancja mogą stanowić pomoc publiczną.Poręczenie lub gwarancja obejmują nie więcej niż 80% pozostającej do spłaty kwoty kredytuobjętego poręczeniem lub gwarancją.Poręczenie lub gwarancja są udzielane na wniosekprzedsiębiorcy.

Zakłady aktywności zawodowejW związku z przeciwdziałaniem COVID-19, pracodawca będący zakładem aktywności zawodowej może ubiegać się o rekompensatę wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym, o których mowa w przepisachustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pokrywanego ze środków pochodzących z działalności wytwórczej lub usługowej zakładu aktywności zawodowej lub innych źródeł, w części proporcjonalnej do występującej w danym miesiącu liczby dni przestoju w działalności zakładu aktywności zawodowej lub zmniejszenia przychodu z tej działalności.B) ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓWZ punktu widzenia przedsiębiorców zatrudniajacych cudzoziemców istotne jest, że jeżeli ostatni dzień ważności zezwolenia na pracę, o którym mowa w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres ważności tego zezwolenia na pracę ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Jeżeli w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wpisanym do ewidencji oświadczeń, wskazano okres pracy, którego koniec przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, cudzoziemiec może wykonywać pracę określoną oświadczeniem na rzecz podmiotu, który złożył oświadczenie, w okresie lub okresach nieobjętych oświadczeniem do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, bez zezwolenia na pracę.C) KWESTIE PODATKOWECITPodatnicy CIT, którzy z powodu COVID-19: 1) ponieśli stratęw roku podatkowym,który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r., lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r. a przed dniem 1 stycznia 2021 r. oraz

2) uzyskali w roku podatkowym przychody niższe o co najmniej 50%od przychodówuzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym pierwszy rok podatkowy, o którym mowa wyżej–mogą jednorazowoobniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł, dochóduzyskany w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym rok podatkowy, o którym mowa wyżej.W przypadku upływu terminu do złożenia zeznania lub złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym dokonywane jest obniżenie, podatnik składa korektęzeznania.Zwalnia się z obowiązku zwiększenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia wymienionych w nowelizacji zaliczek za poszczególne okresy rozliczeniowe przypadające w 2020 r., w których podatnik spełnił łącznie następujące warunki:1) podatnik poniósł w danym okresie rozliczeniowym negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, o którym mowa w ustawie o COVID-19;2) uzyskane przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym przychody są niższe o co najmniej 50%w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności w 2019 r. –w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów.Ulga na złe długiDłużnicy, który na skutek epidemii COVID-19 nie wywiązali się ze swoich zobowiązań na rzecz wierzycieli zwolnieni zostali z obowiązku zwiększenia podstawy opodatkowania w ramach tzw. ulgi na złe długi. Dotyczy to jednak tylko tych podatników, którzy łącznie spełnili następujące warunki:• podatnik poniósł w danym okresie rozliczeniowym negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19,• uzyskane przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym przychody, o których mowa w art. 14, są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. –w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów, o których mowa w art. 14.Drugi warunek nie dotyczy jednak podatników, którzy:• stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów,• rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów, o których mowa w art. 14,• rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w 2020 r.Pomoc rady gminy

Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomościgruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.Rada gminy może także przedłużyć, w drodze uchwały, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminy płatności ratpodatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.Ceny transferowePrzedłuża się do dnia 30 września 2020 r.termin do złożenia informacji o cenach transferowych, w przypadku podmiotów, których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r.Nowy termin na JPK_VAT dla dużych przedsiębiorstw Zgodnie z projektem przesunięty zostanie termin wdrożenia nowego JPK_VAT z deklaracją przez dużych podatników. W pierwotnym założeniu duzi przedsiębiorcybyli obowiązani do jego stosowania już od 1 kwietnia 2020 r. Dla małych i średnich przedsiębiorstw przewidziano termin zastosowania JPK_VAT od 1 lipca 2020 r. Nowa regulacja zakłada, że dla wszystkich termin obowiązkowego stosowania JPK_VAT (JPK_V7M i JPK_V7K) obowiązywać będzie od 1 lipca 2020 r.D) ZAMÓWIENIA PUBLICZNEWarto zwrócić uwagę, że strony umowy w sprawie zamówienia publicznego niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływdołączając do informacji istotne oświadczenia lub dokumenty.Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-1 mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, w szczególności przez: